Tarieven, privacy- en klachtregeling

Aanvullende verzekeringWij als fysiotherapeuten, zijn specialist in beweging.

Het is verstandig goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Dat kan met een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars.

 

Kijk op

https://defysiotherapeut.com/goed-verzekerd

voor een overzicht waar u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars in Nederland.

Onze praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Als u zich aanvullend heeft verzekerd voor fysiotherapie kunt u in onze praktijk dus altijd terecht voor behandeling, ongeacht bij welke zorgverzekering u zich heeft aangesloten.

Declaraties van de behandelingen kunnen door ons in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw  zorgverzekering ingediend worden.

U zult dus meestal zelf geen nota meer ontvangen.

 

Tarievenlijst (bij niet (meer) verzekerd zijn):

 

                                                                                    2023

 • Fysiotherapeutische zitting      €39,50
 • Screening                                             €16,50
 • Screening  en onderzoek            €56,00
 • Onderzoek na verwijzing           €50,00 
 • Toeslag aan huis                               €22,00 

 

 Afspraak wijzigen of afzeggen

 

Indien u verhinderd bent dient u ons hiervan minimaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, anders wordt de voor u  gereserveerde tijd  in rekening gebracht.

In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende therapeut of de tijd in rekening gebracht wordt. 

Privacy Policy

 

Praktijk Fysiotherapie Merelstraat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Fysiotherapie Merelstraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Fysiotherapie Merelstraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. medisch behandelproces;

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Merelstraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam, achternaam ,adres, postcode , plaats ,telefoonnummer, E-mailadres

Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Merelstraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB; geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Merelstraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk Fysiotherapie Merelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Merelstraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; AGB-nummer;

BIG-nummer; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens;

Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Verwerken drukwerk

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Kwaliteit van zorg en klachtrecht


Fysiotherapie Merelstraat is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

Wij staan ingeschreven in het BIG register (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en in het CKR register (Centraal Kwaliteits Register). Deze registraties verplichten tot nascholing en garanderen daarmee de kwaliteit van onze zorg. In ons streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg kiezen wij daarnaast voor extra bijscholingen en cursussen. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan staan wij open voor een gesprek en zullen samen met u aan een oplossing werken.

We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het K.N.G.F.


Klacht over uw fysiotherapeut?


Hebt u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?


 1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
  Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.
  Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
 2. Dien een klacht in
  Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden.
  De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
  Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.


Klachtenregeling Fysiotherapie


Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.


Reglement klachtenregeling fysiotherapie

Meldformulier klachten


Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.


Contactgegevens:


Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie

Postbus 2483800 AE AmersfoortTel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Email: klachtenregeling@kngf.nl


Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de fysiotherapeut? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als griffierecht. Als u ook een schadevergoeding eist, dan betaalt u 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier.


Meldformulier geschillen

Reglement geschillencommissie fysiotherapie


Contactgegevens: 

Geschillencommissie Fysiotherapie

t.a.v. SecretarisPostbus 2483800 AE AmersfoortTel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Email: geschillencommissie@kngf.nl


Regionaal Tuchtcollege van de overheid


Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.


Contactgegevens:
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.


Goed om te weten

 • U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van formulieren op deze pagina.
 • U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
 • Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
 • Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.

Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillencommissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie? Neem dan contact op met het KNGF via 033- 467 29 29.

 

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie


Fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF of geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) zijn onderworpen aan het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Een collega, een patiënt of een andere belanghebbende kan een klacht over het handelen en nalaten van de fysiotherapeut indienen bij de Commissie van Toezicht Fysiotherapie. Het handelen van de fysiotherapeut  wordt getoetst aan de Gedragsregels voor de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld wanneer het handelen nalatig is, het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt, strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of oncollegiaal is. De Commissie kan bij een gegronde klacht een maatregel opleggen die de beroepsuitoefening kan raken. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie.


Reglement Tuchtrechtspraak KNGF


Een klacht kan worden ingediend bij:

Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn.

Praktijk Fysiotherapie Merelstraat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

Alle personen die namens Praktijk Fysiotherapie Merelstraat van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!